Malware คืออะไร ?

Malware เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อขโมยข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ โปรแกรมชนิดนี้อาจถูกสร้างขึ้นจากผู้ไม่หวังดีด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น การขโมยข้อมูลส่วนตัว, ทำลายระบบคอมพิวเตอร์, หรือนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการโจมตีคอมพิวเตอร์อื่น ๆ รวมถึงอีกหลายวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ผลกระทบหากมี Malware ในอุปกรณ์ที่ใช้งานอีเมล

การมี Malware ในอุปกรณ์ที่ใช้งานอีเมลสามารถทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อผู้ใช้อย่างมากดังนี้

  • การขโมยข้อมูล Malware สามารถขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ เช่น ชื่ออีเมล , รหัสผ่าน ,อีเมลผู้ติดตต่อ และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่ถูกส่งเข้ามายังอีเมล ซึ่งอาจนำไปใช้ในการทำอาชญากรรมทางการเงินหรือการโจมตีที่จะส่งผลต่อชื่อเสียงของผู้ใช้งานอีเมล
  • การเผยแพร่และแพร่กระจาย Malware โดยการใช้อีเมลของท่านส่งออก Malwareไปยังผู้ใช้อื่นผ่านทางอีเมล ทำให้สร้างความเสียหายกับระบบของผู้อื่น หรือ ทำให้ผู้ได้รับอีเมลทำการ Blacklist อีเมลจากท่านได้

เราจะตรวจสอบหรือ กำจัด Malware ออกไปได้อย่างไร ?

ในการตรวจสอบ Malware นั้น หากท่านใช้งานอีเมลบริษัทที่มีระบบตรวจสอบ Malware  อยู่แล้วนั้น ตัวระบบจะแจ้งเตือนหรือทำการ block อัตโนมัติ ในกรณีที่พบความผิดปกติในการ  Login หรือ การส่งออกอีเมลที่ผิดปกติไว้ก่อนเพื่อให้ท่านตรวจสอบและทำการ กำจัด Malware  นี้ออกก่อนและจึงค่อย Unblock  ซึ่งวิธรการ ตรวจสอบหรือ กำจัด Malware เบื้องต้นที่สามารถทำได้ด้วนตนเองมีดังนี้

  • ติดตั้งซอฟต์แวร์ตรวจสอบ Malware เช่น โปรแกรม malwarebytes.com และสแกนตรวจสอบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
  • อย่าเปิดไฟล์แนบหรือลิงค์ จากผู้ส่งอีเมลที่ไม่น่าเชื่อถือ เพราะอาจเป็นการติดตั้ง Malware ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในเบื้องหลัง
  • สำรองข้อมูล(Black up) เพื่อป้องกันข้อมูลสูญเสียในกรณีที่เครื่องผู้ใช้งานติด Malware
  • ใช้งานระบบอีเมลที่มีตัวตรวจสอบการเข้าใช้งาน และการส่งออกที่ผิดปกติ เพื่อเป็นการป้องกันการถูกผู้ไม่หวังดี ขโมยข้อมูล

ข้อมูลโดยสรุป

การรักษาความปลอดภัยในอีเมลเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกัน Malware และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ของท่านและผู้ติดต่อของท่าน เลือกใช้งานระบบอีเมลที่มีตัวตรวจสอบการเข้าใช้งาน และการส่งออกที่ผิดปกติ ระมัดระวัง ไฟล์แนบหรือลิงค์ จากผู้ส่งอีเมลที่ไม่เคยติดต่อกันมาก่อนที่ดูไม่น่าเชื่อถือ และติดตั้งโปรแกรมสแกน Malware ที่มีประสิทธิภาพและหมั่นสแกนตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี