Workspace 2 ระบบหรือระบบ Email Server ที่ใช้งาน 2 ระบบภายในโดเมนเดียวกันโดยจะมีระบบ Google Workspace และระบบ Cloud Email Server ภายใต้โดเมนเดียวกันผู้ใช้งานสามารถกำหนดให้ account ใดอยู่ในระบบ Workspace หรืออยู่ในระบบ Cloud Email Server ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้จะใช้หน้าจัดการแยกจากกันรวงมถึงการเข้าใช้งานผ่าน Webmail ระบบ Google Workspace จะใช้งานผ่าน Gmail.com ส่วนระบบ Cloud Email Server จะใช้งานผ่าน Webmail ที่ทางบริษัทกำหนด ซึ่งขั้นตอนทำอีเมลบริษัท Workspace 2 ระบบนั้นไม่ได้ยุ่งยาก

ใครเหมาะสมที่จะใช้ระบบ Workspace 2 ระบบ

ระบบ Google Workspace 2  ระบบ เป็นระบบที่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีผู้ใช้งานค่อยข้างเยอะแต่อยากใช้งานทั้ง 2 ระบบภายในโดเมนเดียวกันเช่นแบ่งให้ผู้บริหารใช้งาน Google Workspace และพนักงงานทั่วไปที่ใช้งานพื้นที่ไม่มากใช้งานระบบ Cloud Email Server การใช้งาน2 ระบบนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรต่อปีได้มากเลยทีเดียว และยิ่ง Google Workspace ประกาศขึ้นราคาปี 2567 ก็จะยิ่งทำให้การใช้งาน 2 ระบบนั้น ประหยัดยิ่งขึ้นไปอีก โดยท่านสามารถสอบถามการทำ 2 ระบบกับทาง technologyland ได้เลย

เป้าหมายสูงสุดของ Workspace 2 ระบบ คืออะไร

เป้าหมายสูงสุดของระบบ Google Workspace 2  ระบบ คือการประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กร รวมไปถึงการได้ใช้ระบบ Email ที่ดีและมีความปลอดภัยด้านการจัดเก็บข้อมูลรวมไปถึงประสิทธิภาพของระบบ email ซึ่งรองรับการใช้งานของ user ทั้งระบบ Google Workspace และระบบ Cloud Email Server ซึ่งทั้ง 2 ระบบมีหน้า admin คอยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างทันที

สรุป

ระบบ Google Workspace 2  ระบบ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในองค์ให้มีค่าใช้จ่ายลดลงแต่ยังคงประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ Google Workspace ไว้โดยทีคัดเลือก user ที่มีการใช้งานพื้นที่หรือการรับส่งข้อมูลน้อยมาใช้งานระบบ Cloud Email Server ซึ่งทั้ง 2 ระบบสามารถตรวจสอบการใช้งานของ User ได้ และมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Email Support ด้านปัญหาการใช้งานหรือการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกสามารถแจ้งทางบริษัทที่เป็น Reseller  ได้เลย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Google Workspace 2 ระบบคืออะไร

ทำไมจึงต้องใช้งาน Google Workspace 2 ระบบ

พื้นที่ (Disk Space) ในการใช้งาน Email Server จำเป็นมากแค่ไหน ?

Google Workspace 2 ระบบ เหมาะกับผู้ใช้งานแบบใดมากที่สุด

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี